สัญลักษณ์สีแสดงคุณภาพน้ำ*
สถานีวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
ปกติ 
เฝ้าระวัง 
วิกฤต 
ซ่อมบำรุง 
สัญลักษณ์สีแสดงคุณภาพน้ำ**
การตรวจสอบรายไตรมาส
ดีมาก 
ดี 
พอใช้ 
เสื่อมโทรม 
เสื่อมโทรมมาก 

ภาพรวมคุณภาพน้ำ

ข้อมูลจากสถานีวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ - แม่น้ำท่าจีน

ชื่อสถานี แหล่งข้อมูล แหล่งน้ำ ข้อมูลล่าสุด คุณภาพน้ำ* หมายเหตุ
- - - - - -

ข้อมูลจากสถานีวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ - คลองเจดีย์บูชา

ชื่อสถานี แหล่งข้อมูล แหล่งน้ำ ข้อมูลล่าสุด คุณภาพน้ำ* หมายเหตุ
- - - - - -

ข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนรายไตรมาส

จุดวัดคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำ ไตรมาส วันที่เก็บตัวอย่าง คุณภาพน้ำ** หมายเหตุ
- - - - - -