ข้อมูลจากสถานีวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ - คลองเจดีย์บูชา

ชื่อสถานี แหล่งข้อมูล แหล่งน้ำ ข้อมูลล่าสุด pH DO (mg/L) EC (µS/cm) Temp (C) Sal (ppt) Turb (NTU) NH4-N (mg/L) BOD (mg/L) COD (mg/L) คุณภาพน้ำ หมายเหตุ
- - - - - - - - - - - - - - -

กราฟสัดส่วนคุณภาพน้ำ