ข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนรายไตรมาส

จุดวัดคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำ ไตรมาส วันที่เก็บตัวอย่าง DO (mg/L) BOD (mg/L) TCB (MPN/100ml) FCB (MPN/100ml) NH3-N (mg/L) คุณภาพน้ำ** หมายเหตุ
- - - - - - - - - - -

กราฟสัดส่วนคุณภาพน้ำ